ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑
Published: 29/06/2020

บทบรรณาธิการ (๑)
จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความ (Publication Ethics) (๗)
สารบัญ (๑๐)
การประเมินการจัดการพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Museum Management’s Evaluation of Inthakin Kiln SiteInthakin, Mae Tang, Chiang Mai
…..พนัชกร ภัทรภัชวงศ์ : Phanatchakorn Bhattarabhatwong
…..รัชนีกร แซ่วัง : Ratchaneekorn Sae-Wang
การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Communication of Community Identity through the Cultural Wisdom of Woven Fabrics of Laos Ethnic Groups in U Thong District,Suphan Buri Province
…..อารียา  จุ้ยจำลอง : Areeya Juichamlong
…..เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ : Saowalak Srisuwan

…..พัชนี  แสนไชย : Patchanee Sancha
…..สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย : Supranee Siriswattchai

…..วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ : Wisit Potiwat
…..อารยา วาตะ : Araya Wata
๑๘
การสร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงปฏิบัติการซอด้วงและซออู้
The Creative Body of nowledge for Saw-Duang and Saw-U Practice
…..สาริศา ประทีปช่วง : Sarisa Prateepchuang
๔๗
การจัดการการท่องเที่ยวตามแนวพุทธของอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
Buddhist Tourism Management of Khao Khitchakut National Park in Chanthaburi Province
…..คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา : Komsit Kieanwatana
…..
ศรัญญา ศรีทอง : Saranya Srithong
…..อุษณีย์ วัชรไพศาลกุล : Usanee Watcharaphaisanku
๗๔
การสร้างสรรค์ภาพ ๓ มิติเสมือนจริงในรูปแบบ AR เพื่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
The Creating of 3D Augmented Reality for Tourism Ja Thawee Folk Museum
…..นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์ : Natthapat Noisawad
๙๔
เพศวิถีในหนังสือแบบเรียน
Sexuality in Textbook
…..ภัทริยา แรมวัลย์ : Pattariya Ramwulya
…..
รัชนีกร แซ่วัง : Ratchaneekorn Sae-wang
๑๑๖
ความนึกเปรียบเทียบตัวละครชายในนวนิยายดีเด่น เรื่องฝั่งแสงจันทร์ ของประชาคม ลุนาชัย
Conceit of Male Characters in Outstanding Novels Awarded by Ministry of Education
“Fung Saeng Chan” of Prachakom Lunachai

…..ชัชศรัณย์ จิตคงคา : Chatsarun Jitkhongkha
…..
วรวรรธน์ ศรียาภัย : Worawat Sriyaphai
…..วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ : Wilaiwan Khanittanan
๑๓๓
จิตรกรรมภาพคู่รัก กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมของกุสตาฟ คลิมต์ ระหว่างค.ศ. ๑๘๙๕ – ค.ศ. ๑๙๑๘
Paintings of Lovers: A Case Study of Paintings Created by Gustav Klimt between 1895 A.D.
and 1918 A.D.

…..ชินวัตร แนบเนียน : Chinnawat Nabnian
๑๕๑
วิธีการสร้างทับโนรา
The Creation of Nora Tup
…..พัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศ : Patcharaporn Uejitmet
…..
วันชัย เอื้อจิตรเมศ : Wanchai Uejitmet
๑๗๓
ระบบเสียงดนตรีไทยกับการขับร้องเพลงไทยเดิม
The Thai Music System in Thai Classical Singing
…..ธนะรัชต์ อนุกูล : Tanarach Anukul
๑๙๕
หลักเกณฑ์ในการเสนอบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์