ติดต่อ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ติดต่อ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์: ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
e-mail : culture@bsru.ac.th หรือ culturebsru@gmail.com

 

📨 ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

📋 แบบประเมินความพึงพอใจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม