ITA / SDGs / GREEN U

ITA : เอกสารหลักฐานและดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
O๑๔ : คู่มือหรือมารตรฐานการปฏิบัติงาน
…………แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
…………แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
……….คู่มือปฏิบัติงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——————————————————————————————————–
O๑๕ : คู่มือหรือมารตรฐานการให้บริการ
…………คู่มือการเข้าใช้บริการโรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
…………คู่มือการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
——————————————————————————————————–
O๑๖ : ข้อมูลเชิงสถิตติการให้บริการ
…………สรุปผลการเข้าใช้บริการโรงละครศรีสุริยวงศ์
…………สรุปผลการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
——————————————————————————————————–
O๑๗ : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
…………สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
…………สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
——————————————————————————————————–
O๑๘ : E-Service
…………เว็บไซต์   : https://culture.bsru.ac.th/
…………เฟซบุ๊ก    : https://www.facebook.com/culture.bsru/
…………แฟนเพจ  : https://www.facebook.com/Culture.bsru.ac.th/
…………อีเมล        : culturebsru@gmail.com

——————————————————————————————————–
SDGs : เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน
4 QUALITY EDUCATION
…………มหาวิทยาลัยฯได้รับมรดกตกทอดบ้านที่ทรงคุณค่าในย่านฝั่งธนบุรี ได้แก่ บ้านเอกะนาด ซึ่งสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ยังมีอาคาร 150 มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ รักษา และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันบ้านและอาคารทั้ง 2 หลัง เปิดให้บริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม แก่ี นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนทั่วไป โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
…………มหาวิทยาลัยฯ เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา บ้านเอกะนาด และห้องเกียรติประวัติ ให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตย่านฝั่งธนบุรี และบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการกับประเทศชาติ อีกทั้งชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมในฝั่งธนบุรี ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าชม อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯยังได้จักกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชมเรือนงาม ตามเชฟข้างวัง เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ
…………– มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสวนาประกอบการแสดง การแสดงดนตรีั การแสดงนาฏศิลป์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ อีกทั้งยังอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ประเพณีอันดีงามที่สำคัญของชาติ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี
…………– มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการบันทึกจัดทำฐานข้อมูลทางร้องเพลงไทยเดิม สายพระยาเสนาะดุริยางค์ ในรูปแบบบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ผ่านเว็บไซด์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางด้านดนตรีที่สำคัญของชาติ

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
…………– มหาวิทยาเปิดให้เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา มีการจัดเตรียมวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ในแง่ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่ชาวไทยและต่างชาติฟรี โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบัน

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
…………
มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยร่วมมือกับวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับลูกหลานคนไทยที่เกิดในต่างประเทศและชาวต่างชาติโดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน
——————————————————————————————————–
GREEN UNIVERSITY : มหาวิทยาลัยสีเขียว
…………โครงการ “ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรม การประกวดออกแบบแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา