แนวทางปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 

แนวทางปฏิบัติของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
……..แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
……..แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
……..แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
……..คู่มือปฏิบัติงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

ระเบียบ / ประกาศด้านการเงิน
……….ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ระเบียบ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
……….ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐