รายงานผลการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๔
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ อาจารย์ ดร.คมสันฐ หัวเมืองลาด และ คุณนันทภัค ไกรหา มิสแกรนด์บุรีรัมย์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน ๒๐ คน โดยมีผลการประกวด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวไอณริณภรณ์ ถมยางกูร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวนันท์นภัส สามะประดิษฐ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวกนกพร พยุงวงษ์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีการบันทึกเทป และถ่ายทอดสดเทปบันทึก ผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก และเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน๒๕๖๔

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like