โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔  โดยมีกิจกรรมประกาศเจตจำนงและนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และพิธี มอบโล่ และเกียรติบัตร แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ในการนี้ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากโครงการดังกล่าว ดังนี้
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  บัวทอง ผู้อำนวยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับโล่ และเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งปณิธาน  อารีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
     นายพีราวิชญ์  ศรีสง่าชัยพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับเกียรติบัตร บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”  

You May Also Like