การประชุมคณะกรรมการผู้ประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย การจัดงานคล้ายวันพิราลัยฯ

     เมื่อวันทึ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการผู้ประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสังเวย ทั้ง ๗ จุด ในการจัดงานคล้ายวันพิราลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวย โดยมี อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ที่ปรึกษาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้ให้ความรู้ในขั้นตอนพิธีต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”  

You May Also Like