รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย
     – รองศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
       ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

     – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช
        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

     – อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร
        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

     – อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ
       กรรมการและเลขานุการ
     การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้   สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น ต่อจากนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้นำคณะกรรมการชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา โรงละครศรีสุริยวงศ์ และพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like