ความพึงพอใจ ในการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕