งานด้านการจัดการความรู้


โครงการจัดทำวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
(ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖)

โครงการจัดทำวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕)