คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่หน่วยงานต่างๆ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ร่วมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่ท่านอธิการบดี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”  

You May Also Like