เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
     วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นักศึกษาจากสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like