รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     เมื่อวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๓ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like