ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

📌📯ประกาศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา📌📯
ขอแจ้งการเปลียนแปลง ห้องประชุมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๗

(no title)

กำหนดการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
เพื่อฉลองพระชนมายุ ๙๗ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เรื่อง “เคล็ดลับความสำเร็จของ Gen Z”
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ (ศาสนาพุทธ)
– รอบเช้า เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี
– รอบบ่าย เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
หมายเหตุ…
๑. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาของคณะที่สังกัด
๒. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สวมใส่ชุดโทนสีขาว
๓. นักศึกษา สวมชุดนักศึกษา
๔. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

กำหนดการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
เพื่อฉลองพระชนมายุ ๙๗ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เรื่อง “เคล็ดลับความสำเร็จของ Gen Z”
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
– สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ของทุกคณะ ที่นับถือศาสนาอิสลาม คริสต์ และศาสนา อื่น ๆ
– สำหรับนักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย หรือกำลังจบการศึกษาที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/nte
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ลงนามถวายพระพร : https://link.bsru.ac.th/10rc

 

(no title)

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
การแต่งกาย
คณะกรรมการหัวหน้าหน่วยงาน : สวมเครื่องแบบปกติขาว
คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน : สวมเสื้อสีม่วง
นักศึกษา : สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษาพิธีการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 {กรกฎาคม – ธันวาคม 2567} ISSN 2773 – 9546 (Online) TCI 2
📌เปิดรับ บทความวิจัยและบทความวิชาการ
วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567📌
🖇ตีพิมพ์ลงในวารสาร🖇
“ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 {กรกฎาคม – ธันวาคม 2567}
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
–ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์–
“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา
ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา
การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา
ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”
💸ไม่เก็บค่าธรรมเนียม💸
📩ส่งบทความได้ที่ : เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
🏤ผู้ที่สนใจส่งบทความ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่…..
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
☎️โทรศัพท์ 02-466-6664
อีเมล culture@bsru.ac.th

(no title)

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
ณ วัดประดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร

(no title)

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ : www.royaloffice.th
ลงนามถวายพระพร : https://link.bsru.ac.th/10a9

(no title)

เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน
พบกับกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อาหารหลากหลายชาติพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การแสดงวัฒนธรรม 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน
วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
กำหนดการ เทศกาล 3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน : https://link.bsru.ac.th/v0u
ลงทะเบียน นาวาล่องท่องเจ้าพระยา และเดินส่องย่าน “กะดีจีน” : https://link.bsru.ac.th/vtd