ขอเชิญ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดย คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.)
เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID : ๙๘๔ ๙๖๗๗ ๔๕๒๖
Passcode: ๙
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
Link background : https://bit.ly/31ce4zV
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ สวมเสื้อสีเหลือง
และตั้งภาพพื้นหลังโดยดาวน์โหลด QR Code
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like