รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการติดดาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนี้ ๑. ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานกรรมการ ๒. คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ ๓. รศ.สุธน เสถียรยานนท์ กรรมการ ๔. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต กรรมการ ๕. รศ. ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ ๖. ผศ. ดร.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ ๗. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยเลขานุการ ๘. รศ.สายัณ พุทธลา ผู้ช่วยเลขานุการ โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมรับฟัง และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like