เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
     เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบกราฟิกอินโฟว์ สาขาวิชานาฎยศิลป์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาจากสาขาวิชา ผู้ประกอบอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาจากสาขาวิชาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี วิถีชีวิต ของคนธนบุรี

You May Also Like