รายงานผลการจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓๕ “ทอดน่อง…เยือนเมืองนครเขื่อนขันธ์กับคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมนอกราชธานี”

     เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓๕  “ทอดน่อง…เยือนเมืองนครเขื่อนขันธ์กับคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมนอกราชธานี” ณ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ไทย จีน มอญ ปากลัด นครเขื่อนขันธ์ พระประแดง อีกทั้งเข้าชมจิตกรรม สถาปัตยกรรม และประวัติความเป็นมาของวัดต่างๆ รวมถึงพระอุโบสถวัดทรงธรรมวรวิหาร สถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของเหล่าข้าราชการในเมืองนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like