รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้คณาจารย์และบุคลากรได้ตระหนักถึงความเป็นไทย โดยการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์  กิจกรรมครั้งนี้ จัดให้มีการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประเภทหน่วยงาน โดยเก็บคะแนนการประกวด จากการติดแฮชแท็ก (#BSRUใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์) และประเภทบุคคลซึ่งมีการจัดประกวดสวมใส่ผ้าไทย เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค) โดยมีผลการประกวด ดังนี้

     การประกวดใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ประเภทหน่วยงาน
          – รางวัลชนะเลิศ ระดับคณะ/วิทยาลัย ได้แก่
             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          – รางวัลชนะเลิศ ระดับสถาบัน/ศูนย์/สำนัก ได้แก่
             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     การประกวดสวมใส่ผ้าไทย ในชีวิตประจำวัน ประเภทบุคคล
          – รางวัลชนะเลิศ
            อาจารย์เสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ
          – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  พรหฤทัย
          – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน
          – รางวัลขวัญใจบ้านสมเด็จ ฯ
            อาจารย์ขวัญทิชา  เชื้อหอม
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like