สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่๔
การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
เรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์ สู่ แม่บทโนรา กับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม”
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ร่วมเสวนา
รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล
อาจารย์จินตนา  อนุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา

ดำเนินรายการเสวนา โดย อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like