เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารนักศึกษา สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา นำคณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like