นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปวัฒนธรรม


แผนยุทธศาสตร์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะ ๕ ปี [พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘] ฉบับปรับปรุง