รายงานผลการจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ เรื่อง “ทำดี หวังผล?”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ เรื่อง “ทำดี หวังผล?”
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
ได้รับเกียรติจากคณะกรรมตัดสินการประกวด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตั้งปณิธาน อารีย์

อาจารย์มนชนก จุลสิกขี และอาจารย์สไบทิพย์ คีมทอง ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายแดเนี่ยว ช่วยสงค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายเตมีย์ เที่ยงอินทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวณัฐนรี จันทร์งาม
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ในแฟนเพจเฟซบุ๊กของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like