เกษียณศรี ฤดีเกษม ประจำปี ๒๕๖๓
     เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมงานมุทิตาจิต “เกษียณศรี ฤดีเกษม” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

You May Also Like