เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา คณะวิทยาลัยการดนตรี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like