ร่วมงานพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์         

 >”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like