เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๖๘ คน เข้าเยี่ยมชมโรงละครศรีสุริยวงศ์และแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like