รายงานผลการจัดโครงการประชุมจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

     เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการประชุมจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการศึกษาเชิง บูรณาการกับการทำงาน(Work Integrated Learning : WIL) โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของนักศึกษาที่ไปฝึกสอน อีกทั้งศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของชาวฮ่องกง  ณ  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

You May Also Like