รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑
โดยจัดให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดงเย็น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัด ณ อาคารศิลปอาชา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like