รายงานผลการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑
“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์” เพื่อมุ่งพัฒนาองค์ความรู้และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจสร้างพลังชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
มีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม  (ช่วง  บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like