โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และนักศึกษาจากวิทยาลัยการด
นตรีมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ได้รั
บเชิญจากบริษัท Goldin Dining Group Limited Hong Kong
ให้เดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒ
นธรรม ในงานฉลองพระพรหม ประจำปี
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ร่วมกับพราหมณ์สำนักพระราชวัง และคณะคเนศศิลปวัฒนธรรม
>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like