ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร

ปรัชญา
          แหล่งรวมองค์ความรู้                เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
…………..น้อมนำศาสตร์พระราชา            พัฒนาภูมิปัญญาสู่สากล

วิสัยทัศน์
           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นผู้นำในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม
……….และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ทั้งในระดับชาติ
……….และนานาชาติ

พันธกิจ
๑. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๒. สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย
๓. สร้างองค์ความรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
๔. ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
…..เพื่อขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม
๖. สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ค่านิยมองค์กร
           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดค่านิยมหลักเพื่อการดำเนินงานตามพันธกิจทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนความเป็น “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา”ไว้ดังนี้

ค่านิยมองค์กร SURIYA
                   S        Spirit                        มีความมุ่งมั่น
                   U        Unity                        ร่วมกันสามัคคี
                   R        Responsibility            รู้รักษ์หน้าที่
                    I         Integrity                   มีคุณธรรมประจำใจ
                   Y        Yield                         ใส่ใจผลลัพธ์
                   A        Acceptance                เป็นที่ยอมรับในระดับสากล