สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการ
ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตลอดปี
กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊ก พร้อมติดแฮชแท็ก
*** หมายเหตุ โพสต์เป็นสาธารณะ ***
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

You May Also Like