ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม
การประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ เรื่อง “ทำดี หวังผล?” สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร : คลิก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

You May Also Like