รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครฯ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย                     ในต่างประเทศ ประจำการ ๑ ปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านทักษะการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทย เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนไทยในต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าของภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like