เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากสาขาวิชา ภาษาไทย ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like