โครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน
เรื่อง“แนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”

     เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรี โดยเข้าศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงานและการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นอย่างดี อีกทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข เกษตร ๑๐๐ ไร่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเข้าศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะทั้งภาพวาดจากฝีมือศิลปินชั้นครู ระดับประเทศ รวมถึงงานประติมากรรมอีกมากมาย

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like