เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like