ร่วมพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระธรรมวุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร

    วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่พระธรรมวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ณ ศาลาอำนวยสุข วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like