เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเป่ย จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like