การจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร่วมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และร่วมกำหนด แนวทางการดำเนินงาน อีกทั้งติดตามการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like