ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวลา ๐๗.๐๐ น. – พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๑๕๐ รูป
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ประธานสงฆ์ให้สัมโมทนียกถา
เวลา ๐๘.๓๐ น. – พิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ไทย
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. – การเสวนาประกอบการแสดง เรื่อง การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสต่าง ๆ และการแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยม
เวลา ๑๔.๐๐ น. – การประกวดสวมใส่ผ้าไทย
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ตัดสินการประกวดใส่ผ้าไทย
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
– พิธีเปิดงานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒ สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรม และรดน้ำขอพรผู้บริหาร
เวลา ๑๘.๓๐ น. – พิธีมอบของที่ระลึก แด่แขกผู้มีเกียรติและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
เวลา ๑๘.๔๕ น. – ปิดกิจกรรม และร่วมรับประทานอาหารเย็น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

You May Also Like