ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
” ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรมดนตรีและการแสดง
ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ {กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/รูปแบบการเสนอบทความของวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม-ปี62-เล่มที่-18-ฉ2-.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

You May Also Like