รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรธนบุรีศึกษา

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรธนบุรีศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และในวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้นำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรธนบุรีศึกษา
ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like