รายงานผลการจัดโครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
– เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมารยาทและวัฒนธรรมความเป็นไทย
ให้กับนิสิตจีน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  

– เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมารยาทไทย ให้กับนิสิต นักศึกษา
ซึ่งเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง ๔ คณะ จำนวน ๑๕๐ คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจกริยามารยาท
เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีได้  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ

– เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประเภททีม โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน ๕๐ ทีม
ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกคณะ ซึ่งนิสิตจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นิสิตจากคณะวิทยาการจัดการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงละครศรี สุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
และได้รับเกียรติจากทีมคณะกรรมการตัดสินการประกวดจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like