สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับการเข้าสอบทานและสัมภาษณ์การประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงจากหน่วยตรวจสอบภายใน

     เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับการเข้าสอบทานและ
ให้สัมภาษณ์การประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
จากหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน
และได้นำเสนอรายงานการประเมินผล การปรับปรุงการควบคุมภายใน อีกทั้งรายงานกระบวน
การดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งจากผลการเข้าสอบทานและสัมภาษณ์ในครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like