รายงานผลการจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
กำหนดจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกล่าวสุนทรพจน์
ให้กับผู้เข้าร่วมประกวดรอบภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๒ คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ โรงละคร ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ นายธนวัฒน์ อินธิเดช
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายแมน คล้ายสุวรรณ
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวเบญจวรรณ ขาวสะอาด
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ
และคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติ อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัย
จากสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกล่าวสุนทรพจน์
ห้กับผู้ชนะการประกวดรอบภายในมหาวิทยาลัย (เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาค) และผู้สนใจ
ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like