ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)


โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
…รับสมัคร…
ครูอาสาสมัคร
สอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป์ไทย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี

ครูประจำการ ๑ ปี
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ สำนักกิจกการนิสิตนักศึกษา / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
– กิจกรรมการประกวดภายในมหาวิทยาลัย
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคารมหาบุรุษรัตโนดม
(หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

สมัครได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสำนักงานทั้ง ๕ คณะ
*ใบสมัครพร้อมหลักฐานเสาเนาบัตรประชาชน*
ดาวน์โหลดใบสมัคร :
http://culture.bsru.ac.th/…/2017-09-20-ใบสมัครและหลักเกณฑ์ก…
รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม – สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา – สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

กิจกรรมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.
กิจกรรมครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)


ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที ๑๖
– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ประวัติศาสตร์ . ศิลปกรรมศาสตร์ . ภาษาศาสตร์
โบราณคดี . คติชนวิทยา . ชาติพันธ์ุวิทยา . นาฎยศิลป์
วิจิตรศิลป์ . ดนตรี . การท่องเที่ยว . ชุมชนท้องถิ่น . ศาสนา . การบันเทิง”
ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

– ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๐ หรือ เบอร์ ๐๖๑-๘๘๕๘-๘๒๘
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru
โหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ : http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/หลักเกณฑ์-วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม.pdf