ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

ประกาศโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔

ตามที่ได้มีการประกาศของโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ ๑ ปี นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ ๑ ปี รุ่นที่ ๒๔ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายกฤษณะ มาลัย
๒. นายธีระพงษ์ ไทรงาม
๓. นางสาวนนทิดา แสงสิน
๔. นายนิรัติศัย สวรรค์ดุสิต
๕. นายปภพ สิงห์เสริมวงษ์
๖. นางสาวประกายฝน เกษณา
๗. นางสาววนิดา อ่อนเคร็ง
๘. นายวีระศักดิ์ นกูลกิจ
๙. นายสถาพร แข็งขัน
๑๐. นายสุภชาติ เพชรสงฆ์
๑๑. นายอวิโรธน์ มัชฌิมพงษ์
๑๒. นางสาวอัญชิสา นิยมกูล

สำรอง ๓ คน
๑. นายกวิน เผือกถี
๒. นายภูวดล งามนาวัง
๓. นางสาวณัฐธิฐา ทิวรักษา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ลำดับที่ ๑ – ๑๒ มารายงานตัว และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ในวันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ
ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๖,๐๐๐ บาท
สามารถสมัครประกวดนางนพมาศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สามารถโหลดใบสมัครได้ที่  http://culture.bsru.ac.th/…/2018-11-22-หลักเกณฑ์-ใบสมัคร-กำ…
ยี่นใบสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
แบ่งเป็น ๓ ระดับ
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ระดับอุดมศึกษา
ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ลานกิจกรรมอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๙,๐๐๐ บาท
สามารถสมัครแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเกททีม) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/…/2018-11-22-หลักเกณฑ์-ใบสมัคร-กำ…
ยี่นใบสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที่ ๑๗ TCI กลุ่มที่ ๒

ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที่ ๑๗ TCI กลุ่มที่ ๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ .โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรี . การแสดง ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๗ {พ.ศ. ๒๕๖๑} เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ เปิดรับบทความถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความ สามารถส่งบทความได้ที่
http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเขียนบทความ
 http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม-ฉบับที่-๑-ปีที่-๑๗.pdf

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru