ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท

สามารถโหลดหลักเกณฑ์ใบสมัครได้ที่
http://culture.bsru.ac.th/…/2019-04-10-เกณฑ์การประกวดชุดผ้า…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
และโรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ลงทะเบียน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เวลา ๐๗.๓๐ น. – พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๑๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ น. – พิธีตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
เวลา ๑๒.๓๐ น.- ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. – การประกวดใส่ผ้าไทย
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ตัดสินการประกวดใส่ผ้าไทย
– พิธีมอบของรางวัลการประกวดใส่ผ้าไทย
– เตรียมตั้งขบวนสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ขบวนแห่สงกรานต์สรงน้ำพระพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
– พิธีเปิดงานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒ สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม และรดน้ำขอพรผู้บริหาร
– ดนตรีไทยบรรเลง
เวลา ๑๗.๓๐ น. – พักรับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๐๐ น. – พิธีมอบของที่ระลึก แด่แขกผู้มีเกียรติแลละผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ปิดกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการ

“ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”

– กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊กพร้อมติด แฮชแท็ก
#BSRUใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
#( ชื่อหน่วยงานของท่านตามด้วย BSRU)

– กิจกรรมการเดินแบบและการประกวดใส่ผ้าไทย
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th .
อีเมล culturebsru@gmail.com .
เฟซบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

(no title)

โครงการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
“ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

– การเสวนา เรื่อง ชุมชนหลากเชื้อชาติหลากศาสนา “มิติทาง วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
– การสาธิตทำผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
– การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม
– การจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโดย สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(no title)

ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประกวด มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
///อบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
///การประกวด มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

ชิงเงินรางวัล ๙ ,๐๐๐ บาท

โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-27to28-หลักเกณฑ์โครงการมารยาทงามแบบไทย-ครั้งที่-7.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturbsru@gmail.com . เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
” ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรมดนตรีและการแสดง
ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ {กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/รูปแบบการเสนอบทความของวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม-ปี62-เล่มที่-18-ฉ2-.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่๔
การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
เรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์ สู่ แม่บทโนรา กับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม”
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ร่วมเสวนา
รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล
อาจารย์จินตนา  อนุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา

ดำเนินรายการเสวนา โดย อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

(no title)

1st Thonburi National and International Culture & Art Festival 17th – 19th January 2019 Venue: Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand

เชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเปิดงานงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์กรศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาวัฒนธรรมเขตในฝั่งกรุงธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานราชการ ชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งในโอกาสปี ๒๕๖๑ กรุงธนบุรี ครบ ๒๕๐ ปี และครบ ๑๕๐ ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ทรงคุณอเนกประการต่อสยามประเทศ
กิจกรรมภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศฮังการี ตุรกี อิตาลี เกาหลี อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในฝั่งกรุงธนบุรี

(no title)

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่3
การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
เรื่อง “การสร้างสรรค์การเเสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น”
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวามคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากรเสวนา
อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์
อาจารย์วีระพงษ์ ดรละคร

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

(no title)

เชิญสั่งจอง
รูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วาระครบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1. เหรียญทองแดง ขนาด 2 ซม. 99 บาท
2. รูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ ขนาด 9 นิ้ว 3,500 บาท
3. รูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ ขนาด 18 นิ้ว 8,500 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการสร้างรูปหล่อเต็มองค์และเหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้มีคุณูปการต่อประเทศหลายประการทั้งด้านส่งเสริมสันติวัฒนธรรม การสร้างความยอมรับจากนานาชาติและการวางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดงานคล้ายวันพิราลัยของท่าน
ในวันที่ 19 มกราคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและแสดงกตเวทิตาต่อท่านมาอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จึงได้สร้างรูปหล่อเต็มองค์และเหรียญที่ระลึกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อแสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตา และเป็นที่ระลึกให้กับอาจารย์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
2. เพื่อสมทบทุนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
– พิธีเททองการสร้างพระพุทธรูป และรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
วันที่ 19 มกราคม 2562
– พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป รูปหล่อ และเหรียญของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สถานที่สั่งจอง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-700 ต่อ 1500
เงื่อนไขการชำระเงิน
– ชำระด้วยเงินสด
– โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-305424-8 ชื่อบัญชี บ้านสมเด็จฯ 100 ปี โครงการสร้างรูปหล่อเจ้าพ่อ

ใบสั่งจอง : http://culture.bsru.ac.th/…/2018-10-12-สั่งจองเจ้าพ่อ-เช่าเ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru