ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

1st Thonburi National and International Culture & Art Festival 17th – 19th January 2019 Venue: Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand

เชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเปิดงานงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์กรศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาวัฒนธรรมเขตในฝั่งกรุงธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานราชการ ชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งในโอกาสปี ๒๕๖๑ กรุงธนบุรี ครบ ๒๕๐ ปี และครบ ๑๕๐ ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ทรงคุณอเนกประการต่อสยามประเทศ
กิจกรรมภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศฮังการี ตุรกี อิตาลี เกาหลี อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในฝั่งกรุงธนบุรี

(no title)

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่3
การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
เรื่อง “การสร้างสรรค์การเเสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น”
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวามคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากรเสวนา
อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์
อาจารย์วีระพงษ์ ดรละคร

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

(no title)

เชิญสั่งจอง
รูปหล่อและเหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วาระครบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1. เหรียญทองแดง ขนาด 2 ซม. 99 บาท
2. รูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ ขนาด 9 นิ้ว 3,500 บาท
3. รูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ ขนาด 18 นิ้ว 8,500 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการสร้างรูปหล่อเต็มองค์และเหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้มีคุณูปการต่อประเทศหลายประการทั้งด้านส่งเสริมสันติวัฒนธรรม การสร้างความยอมรับจากนานาชาติและการวางรากฐานความเจริญให้แก่ประเทศ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดงานคล้ายวันพิราลัยของท่าน
ในวันที่ 19 มกราคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณูปการและแสดงกตเวทิตาต่อท่านมาอย่างต่อเนื่อง และในวาระครบ 150 ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จึงได้สร้างรูปหล่อเต็มองค์และเหรียญที่ระลึกของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อแสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตา และเป็นที่ระลึกให้กับอาจารย์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
2. เพื่อสมทบทุนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
3. เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
– พิธีเททองการสร้างพระพุทธรูป และรูปหล่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
วันที่ 19 มกราคม 2562
– พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป รูปหล่อ และเหรียญของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
สถานที่สั่งจอง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทรศัพท์ 02-473-700 ต่อ 1500
เงื่อนไขการชำระเงิน
– ชำระด้วยเงินสด
– โอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 405-305424-8 ชื่อบัญชี บ้านสมเด็จฯ 100 ปี โครงการสร้างรูปหล่อเจ้าพ่อ

ใบสั่งจอง : http://culture.bsru.ac.th/…/2018-10-12-สั่งจองเจ้าพ่อ-เช่าเ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ชอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 1500
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ประกาศโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔

ตามที่ได้มีการประกาศของโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครนักศึกษา เพื่อคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ ๑ ปี นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำการ ๑ ปี รุ่นที่ ๒๔ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายกฤษณะ มาลัย
๒. นายธีระพงษ์ ไทรงาม
๓. นางสาวนนทิดา แสงสิน
๔. นายนิรัติศัย สวรรค์ดุสิต
๕. นายปภพ สิงห์เสริมวงษ์
๖. นางสาวประกายฝน เกษณา
๗. นางสาววนิดา อ่อนเคร็ง
๘. นายวีระศักดิ์ นกูลกิจ
๙. นายสถาพร แข็งขัน
๑๐. นายสุภชาติ เพชรสงฆ์
๑๑. นายอวิโรธน์ มัชฌิมพงษ์
๑๒. นางสาวอัญชิสา นิยมกูล

สำรอง ๓ คน
๑. นายกวิน เผือกถี
๒. นายภูวดล งามนาวัง
๓. นางสาวณัฐธิฐา ทิวรักษา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ลำดับที่ ๑ – ๑๒ มารายงานตัว และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ในวันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑