กองบรรณาธิการ

ISSN : 1513-7376

เจ้าของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
                        1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1500
                        อีเมล :  culture@bsru.ac.th
                        เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/ejournal


วัตถุประสงค์

                  วารสารทีทัศน์วัฒนธรรมออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม) ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และนำเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา คติชนวิทยา วัฒนธรรมศึกษา การจัดการวัฒนธรรม นิเวศวิทยาวัฒนธรรม  ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม  ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีและการแสดง  บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

 

ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว                                มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  ชาญเลขา                           มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


บรรณาธิการบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์  บัวทอง                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


บรรณาธิการ
อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชียร                                          มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 
กองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  จำนงค์สาร มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ
อาจารย์อานันท์  นาคคง มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์กษิด์เดช เนื่องจำนงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ
อาจารย์ปุณณฑรีย์  สันติสุภาพร    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

ประสานงาน
นางสาวพรรณี  พันธรังษี
นายสาโรจน์  ศรีสง่าชัยพร
นางสาวสุปราณี  ชมจุมจัง


ออกแบบปก
นายกิตติศักดิ์  พูนพิทยา