ปฏิทินวารสาร

ระยะเวลาการเปิดรับบทความ

กำหนดออก 
 เปิดรับบทความผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น  ออกปีละ 2 ฉบับ
 เปิดรับสมัครบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1  (1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มีนาคม 2561)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2   (1 เมษายน 2561 – 1 กันยายน 2561)

 ผู้ทรงพิจารณาบทความ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1  (1 เมษายน – 30 เมษายน 2561)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2  (1 กันยายน – 30 กันยายน 2561)
การส่งใบตอบรับการตีพิมพ์  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1   (25 พฤษภาคม 2561)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2   (25 พฤศจิกายน 2561)

กำหนดรับเล่ม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1    (30 มิถุนายน 2561)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2    (29 ธันวาคม 2561)


 วารสารฉบับนี้ ออกปีละ 2 ฉบับ

 

  • ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน)
  • ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม)

 

ประเภทของบทความ

ประเภทบทความที่เผยแพร่  คำอธิบายเพิ่มเติม
บทความวิจัย (Research  Articles) การสรุปผลการวิจัยนำเสนอในรูปบทความ
บทความวิทยานิพนธ์ (Thesis  Articles) การสรุปผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ นำเสนอในรูปของบทความ
บทความวิชาการ (Journal  Articles) การนำเสนอบทความเชิงวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) การสรุปเนื้อหา อย่างย่อจากหนังสือ
 
 

ข้อกำหนดในการส่งต้นฉบับบทความเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 


วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และนำเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา คติชนวิทยา วัฒนธรรมศึกษา การจัดการวัฒนธรรม นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ศาสนา ภาษาและวรรณกรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีและการแสดง บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้อง และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

 

บทความที่รับตีพิมพ์
๑. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ ๑) บทความวิชาการ ๒) วิทยานิพนธ์ปริทัศน์ ๓) บทความวิจัย ๔) บทความปริทัศน์ ๕) บทวิจารณ์หนังสือ
๒. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของวารสารอื่น
๓. ความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า

 

การส่งบทความ
๑. ส่งบทความผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารสารทีทัศน์วัฒนธรรมเท่านั้น http://culture.bsru.ac.th/ejournal
๒. ท่านสามารถติดตามและทราบผลการประเมินผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม  http://culture.bsru.ac.th/ejournal
๓. ทุกบทความที่ตีพิมพ์ จะได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ คน
     ทั้งนี้กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์
๔. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม เป็นอภินันทนาการ ๓ เล่ม

 

ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ
๑. ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Window
๒. ระยะห่างจากขอบบนและซ้ายของกระดาษ ๑.๒๕ นิ้ว จากขอบล่างและขวาของกระดาษ ๑ นิ้ว
๓. แบบตัวอักษร ใช้อักษร TH SarabunPSK
    • ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๘ พอยท์ จัดกึ่งกลางหน้า ตัวหนา
    • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๔ พอยท์ ชิดขวา ตัวหนา ใส่ตัวเลข ๑,๒,๓ ด้านบนชื่อผู้เขียนหากที่อยู่ต่างกัน 


               ศรีสุคนธ์ คำไทยกลาง / Srisukhon Khamthaiklang
                       รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร / Rungluk Kaewwichian


   • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
            - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด ๑๖ พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา
            - รายละเอียดบทคัดย่อ ขนาด ๑๖ พอยท์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา
            - คำสำคัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม่ ขนาด ๑๖ พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความของคำสำคัญเป็นตัวธรรมดา
   • ที่อยู่ หน่วยงานที่สังกัดของผู้เขียนทุกท่าน บทคัดย่อภาษาไทย (หน้าแรกของบทความ) 
   • บทความ
           - หัวข้อใหญ่ เว้น ๑ บรรทัด ชิดซ้าย ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวหนา
           - หัวข้อรอง ย่อหน้า ๐.๕ นิ้ว ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวหนา
           - ข้อความ ย่อหน้า ๐.๕ นิ้ว ชิดขอบซ้าย-ขวา ขนาด ๑๖ พอยท์ ตัวธรรมดา
           - ใช้ตัวเลขไทยเท่านั้น

 

การอ้างอิง
       ๑) การอ้างอิงในเนื้อหา
                ใช้ระบบนาม-ปี  (Name-Year System ) ตามมาตรฐานสากล และการอ้างอิงในเนื้อหาของบทความทุกรายการจะต้องระบุในเอกสารอ้างอิงด้วย
         ๑.๑) การอ้างอิงภาษาไทย
                 ประกอบด้วย (ชื่อ ชื่อสกุล, พ.ศ. ที่ตีพิมพ์) เช่น  (สุมาลี วีระวงศ์, ๒๕๕๒) กรณีผู้แต่งมากกว่า ๒ คน ให้เขียนและคณะต่อจากผู้เขียนคนแรก เช่น
(สุมาลี  วีระวงศ์ และคณะ, ๒๕๕๒) ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพ์มากกว่า ๑ เรื่องในปีเดียวกัน ให้เรียงลำดับด้วยอักษรภาษาไทย เช่น (สุมาลี วีระวงศ์, ๒๕๕๒ก)
         ๑.๒) การอ้างอิงภาษาอังกฤษ
               ประกอบด้วย (ชื่อสกุล, ค.ศ. ที่ตีพิมพ์) เช่น  (Sulman, 2013) กรณีผู้แต่งมากกว่า ๒ คน ให้เขียน et al. ต่อจากผู้เขียนคนแรก เช่น (Sulman et al., 2013) ถ้าผู้แต่ง
คนเดียวกันมีเรื่องตีพิมพ์มากกว่า ๑ เรื่องในปีเดียวกัน ให้เรียงลำดับด้วยอักษรภาษาอังกฤษ เช่น (Sulman, 2013a)

 

บรรณานุกรม (Bibliography)
        - การเขียนบรรณานุกรมใช้รูปแบบของ American Psychology Association (APA) ดังตัวอย่างตามชนิดของเอกสารดังนี้ 

             ๒.๑ หนังสือ 

 ชื่อ\สกุลผู้แต่ง.\(ปีพิมพ์).\ชื่อหนังสือ.\(ครั้งที่พิมพ์).\เมืองที่พิมพ์:\สำนักพิมพ์.

 

ตัวอย่าง
สุมาลี วีระวงศ์. (๒๕๕๒). วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ. (พิมพ์ครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.
Harris, M. B. (1995). Basic statistics for behavioral science research. Boston: Allyn and Bacon.
ปิยะ นากสงค์, และพันธุ์รวี วรสิทธิกุล. (๒๕๔๕). ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมร้องคาราโอเกะ. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย.
Magee, J., & Kramer, J. (2006). Concurrency state models & Java programs. UK: John Wiley.
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เชษฐ์ ติงสัญชลี, และกษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (๒๕๕๘). สองศตวรรษวัดทรงธรรม พระอารามหลวงคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์. กรุงเทพฯ:
           อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
John, J. A., Whitaker, D., & Johnson, D. G. (2001). Statistical thinking for managers. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
วิภา เพิ่มทรัพย์, วศิน เพิ่มทรัพย์, สุทธิพร ธนากรเมธา, และประดิษฐ์ ลิมปนวงศ์แสน. (๒๕๕๕). คู่มือปลาดาวออฟฟิศ. กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น.
Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M. S., & Stober, T. (2003). Pervasive computing. (2nd ed.). Berlin: Springer-Verlag.

ผู้แต่งมากกว่า ๗ คน
ผู้แต่ง ๑, ผู้แต่ง ๒,  ผู้แต่ง ๓, ผู้แต่ง ๔, ผู้แต่ง ๕, ผู้แต่ง ๖, ... ผู้แต่งคนสุดท้าย. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง. (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.
ปรีดา อุ่นเรือน, สมชาย ตระกูลกิจ, ไพบูลย์ ใจดี, วัฒนา เกียรติรัตน์, สุวรรณ เปี่ยมไสว, วิไลพร คล่องการเรียน, … บังอร กนกงาม. (๒๕๕๓). การจัดการ
          ระบบสารสนเทศสําหรับ CEO. (พิมพ์ครั้งที่ ๓).  กรุงเทพฯ: ซีอีโอเพรส.
Mercer, D. W., Kent, A., Nowicki, S. D., Mercer, D., Squier, D., Choi, W., ... Morgan, C. (2004). Beginning PHP5. Indianapolis, IN: Wiley.

 

             ๒.๒ บทความวารสาร

  ชื่อ\สกุลผู้เขียน.\(ปี). ชื่อบทความ.\ชื่อวารสาร,\ปีที่\(ฉบับที่),\เลขหน้าของบทความ.

 

ตัวอย่าง
กษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (๒๕๕๗). พิธีรำเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง (เมืองนครเขื่อนขันธ์). ศิลปวัฒนธรรม, ๓๕ (๒), ๔๗-๕๓.
Shani, A., Sena, J., & Olin, T. (2003). Knowledge management and new product  development: a study of two companies. European Journal
        of Innovation Management, 6 (3), 137-149.

 

             ๒.๓ วิทยานิพนธ์

  ชื่อ\สกุลผู้เขียนวิทยานิพนธ์.\(ปีที่พิมพ์).\ชื่อวิทยานิพนธ์.\ระดับปริญญา.\สาขาวิชาหรือภาควิชา\คณะ\มหาวิทยาลัย.

 

ตัวอย่าง
กษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (๒๕๕๗). การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา การเล่นสะบ้าบ่อน อำเภอพระประแดง จังหวัด
           สมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 

           ๒.๔ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

                    ๒.๔.๑ หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)

  ชื่อ\สกุลผู้เขียน.\(ปีที่พิมพ์).\ชื่อเรื่อง.\[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง].\สืบค้นเมื่อ วัน เดือน ปี.\จาก\ แหล่งข้อมูลหรือ URL.

 

ตัวอย่าง
สรรัชต์ ห่อไพศาล. (๒๕๕๒). นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม่: กรณีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
         (Web-Based Instruction : WBI). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓. จาก http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.
De Huff, E. W. (2009). Taytay’s tales: traditional Pueblo Indian tales. [Online]. Retrieved January 8, 2010. From
          http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html.

 

                  ๒.๔.๒ บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)

  Author,\A., & Author,\B.\B.\ (Date of publication).\Title of article.\Title of Journal
             volume\(number):\pages. [Online].\Retrieved …month\date,\year.\ from\source or URL….

 

ตัวอย่าง
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics 8 (3): 13-15. [Online].
            Retrieved March 2, 2009. from http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.
Webb, S. L. (1998). Dealing with sexual harassment. Small Business Reports 17 (5): 11-14. [Online].Retrieved January 15, 2005. from BRS,
            File: ABI/INFORM Item: 00591201.

 

                  ๒.๔.๓ สื่อโสตทัศนวัสดุ

  ชื่อผู้กํากับ.\(ผู้กํากับ).\(ปีที่ผลิต).\ชื่อภาพยนตร์\[ภาพยนตร์].\สถานที่:\ผู้ผลิต.

 

ตัวอย่าง
อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์. (ผู้กำกับ). (๒๕๔๔). โหมโรง. [ภาพยนตร์]. ไทย: สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล.
Campion, J.  (Director). (2006). The piano [Motion picture].  Bangkok: Mangpong.

 

หมายเหตุ   ๑. เครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค ๑ ระยะ
                  ๒. หากการอ้างอิงเกิน ๑ บรรทัด ให้ขึ้นบรรทัดใหม่โดยย่อหน้า ๐.๕ นิ้ว

 

 

  ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การเขียนบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์